WHO Data: Paralysis cases in "polio-free" India

Photo: The "polio eradication" myth!